Anunci sobre l'inici del procediment de selecció per cobrir interinament la plaça de secretari - intervenció

Dimecres, 15 de juny de 2022 a les 00:00

Per Decret d’alcaldia 3/2022, de 7 de juny, s'ha resolt publicar, amb caràcter d'urgència, l'anunci sobre l'inici del procediment de selecció per cobrir interinament la plaça de Secretaria Intervenció, amb el text íntegre de les bases aprovades per la Junta de Govern Local, de 7 de juny de 2022, i establir un nou període de presentació d'instàncies, de 10 dies hàbils, a partir de la publicació de l'anunci al BOPB. En el cas que el darrer dia sigui inhàbil el termini s'entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

Darrera actualització: 26.06.2022 | 16:34