Anunci de convocatòria de procés de selecció per cobrir interinament la plaça de secretaria intervenció

Divendres, 30 de setembre de 2022

Per Decret d’Alcaldia 18/2022, de 22 de setembre, s’ha resolt publicar l’anunci sobre l’inici del procediment de selecció per cobrir interinament la plaça de Secretaria-Intervenció, amb el text íntegre de les bases aprovades per la Junta de Govern Local, de 29 d’agost de 2022, i establir un nou període de presentació d’instàncies de 20 dies naturals, a partir de la publicació de l’anunci al BOPB. En el cas que el darrer dia sigui inhàbil el termini s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

Darrera actualització: 4.10.2022 | 10:16