Llibre d'ordenances

Darrera actualització: 17.11.2022 | 12:49

Documents

OF1. IBI
280,78KB
Ordenança reguladora d'abastament d'aigua potable i sequera
150,37KB
Ordenança General
565,49KB
OF2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
376,5KB
OF.3 Impost sobre activitats econòmiques
206,86KB
OF4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
295,14KB
OF5. Reguladora de contribucions generals
201,96KB
OF6. Reguladora de contribucions especials
202KB
OF7. Taxa per prestació de serveis de cementiris
205,95KB
OF8. Taxa per expedició de documents administratius
281,77KB
OF9. Taxa per la utilització de les instal·lacions municipals i locals socials
170,86KB
OF10. Taxa pel subministrament d'aigua
116,39KB
OF12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
276,85KB
OF13. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
228,77KB
OF15. Per a l'estalvi d'aigua
216,93KB
OF16. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a llicència o comunicació, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdic
201,93KB
OF17. Reguladora de la taxa per la prestació de teleassistència i banc d'ajuts tècnics
322,22KB
OF18. Reguladora dels preus públics per a la utilització de les carpes del Consell Comarcal del Berguedà
194,44KB
OF20. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
238,67KB
OF21. Per la gestió dels residus de la construcció
236,24KB
OF22. Sobre la tinença, protecció i control dels animals
278,55KB
Darrera actualització: 17.11.2022 | 12:49