Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de Secretari - Interventor de l'Ajuntament de La Nou de Berguedà

Dimarts, 3 de maig de 2022

L’Ajuntament de La Nou de Berguedà té la necessitat de cobrir un lloc de treball de secretari interventor, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Darrera actualització: 3.05.2022 | 13:58